ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ തൈകൾ വിതരണത്തിന്

Oct 5, 2021

ചിറയിൻകീഴ് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും എസ് എച്ച് എം പദ്ധതി പ്രകാരം 20 രൂപ വിലയുള്ള നേന്ത്ര വാഴ തൈകൾ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ ( 5 രൂപ മാത്രം ) വിതരണം ചെയ്യുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള കർഷകർ കരം തീർന്ന രസീത് സഹിതം കൃഷി ഭവനിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...