പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്

Oct 22, 2021

ആറ്റിങ്ങല്‍: മുദാക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ താല്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒഴിവ്. സംസ്ഥാനസാങ്കേതികപരീക്ഷാകണ്‍ട്രോളര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് വിജയിച്ചവരാകണം അപേക്ഷകര്‍. സര്‍വ്വകലാശാലാബിരുദവും ഒരുവര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനോ വിജയിച്ചവരെയും പരിഗണിക്കും. പ്രായം 18 നും 33 നും മധ്യേ. അപേക്ഷകള്‍ 25 വരെ പഞ്ചായത്തോഫീസില്‍ സ്വീകരിക്കും. അഭിമുഖം 26 ന് രാവിലെ 11 ന്. വ്യക്തിവിവരപ്പട്ടിക, യോഗ്യത, ജാതി എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം. ഫോണ്‍: 04702639035

LATEST NEWS