മണിയൻ (74) നിര്യാതനായി

Oct 3, 2021

അവനവഞ്ചേരി പരുത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എം വി ഹൗസിൽ മണിയൻ (74, കോലപ്പൻ ) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ വസന്ത, മകൾ സിന്ദു, മരുമകൻ രാജൻ.

LATEST NEWS