കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ എംബ്രോയ്‌ഡറി പരിശീലനം

Oct 2, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ : മൂന്നുമുക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എം. എസ്. എം. ഇ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ആരി (ഹാൻഡ്)എംബ്രോയ്‌ഡറിയിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനം ഒക്ടോബർ 16ന് ആരംഭിക്കും. ക്ലാസുകൾ മൂന്നുമുക്കിലെ സെന്ററിൽ വെച്ച് നേരിട്ടായിരിക്കും നടക്കുക. ഫീസ് 1770 രൂപ. രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും: 7829495751/ 9746870544

LATEST NEWS