ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നു

Sep 28, 2023

കേരള നിയമസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 02, 03, 04 തീയതികളിൽ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിൽ വച്ച് ഹൈസ്കൂൾ- ഹയർസെക്കൻഡറി തലം, കോളജ് തലം, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും klibf.niyamasabha.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

LATEST NEWS