സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വയലിനിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി സിദ്ധിക

Jan 10, 2024

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വയലിനിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി സിദ്ധിക. റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിലും സിദ്ധിക ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരുന്നു. ചിറയിൻകീഴ് ശാരദ വിലാസം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.

LATEST NEWS