അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവനിൽ സൗജന്യ ഫലവൃക്ഷ തൈകളുടെ വിതരണം

Oct 29, 2021

അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവനിൽ ഒരു കോടി ഫല വൃക്ഷ തൈ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സൗജന്യമായി ഫലവൃക്ഷതൈകൾ വിതരണം ചെയുന്നു. മാതളം, നാരകം, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് വിതരണത്തിനായ് കൃഷിഭവനിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർ കൃഷിഭവനിലെത്തി കൈപ്പറ്റാമെന്ന് അഞ്ചുതെങ്ങ് കൃഷിഭവൻ ഓഫീസർ സീമ വി അറിയിച്ചു.

LATEST NEWS