കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ സ്മാരക ലൈബ്രറി ആന്‍ഡ് വായനശാല പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നു

Oct 27, 2021

ആറ്റിങ്ങല്‍: എല്‍.എം.എസ്.ജങ്ഷന്‍ കേന്ദ്രമാക്കി കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍ സ്മാരക ലൈബ്രറി ആന്‍ഡ് വായനശാല പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രന്ഥശാലയിലേയ്ക്ക് സൗജന്യമായി പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ സെക്രട്ടറി, കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍സ്മാരക ലൈബ്രറി, ജയപാല്‍ ഏജന്‍സിക്ക് സമീപം, എല്‍.എം.എസ്.ജങ്ഷന്‍, ആറ്റിങ്ങല്‍ എന്ന വിലാസത്തില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുനല്കാവുന്നതാണ്.

LATEST NEWS