മൈക്രോസ്മോൾ മീഡിയം എന്റെർപ്രൈസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

Nov 6, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ: മൂന്നുമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്റെർപ്രൈസ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റെറിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ടാലി വിത്ത് ജിഎസ്ടി, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്കിങ്, ജാവ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർഡ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പരിശീലന ക്ലാസുകൾ തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും സൂപ്പർവൈസർ കീർത്തി അറിയിച്ചു.

കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ 9746870544 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...