കീഴാറ്റിങ്ങൽ ശ്രീ മുള്ളിയങ്കാവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം

Nov 16, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ കീഴാറ്റിങ്ങൽ ശ്രീ മുള്ളിയങ്കാവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹ യജ്ഞം ഇന്ന് (നവംബർ 16) മുതൽ നവംബർ 22 വരെ നടക്കും.

LATEST NEWS