മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം നേടിയ നിരഞ്ജന് മീഡിയ ഹബ്ബിൻ്റെ ആദരം

Oct 26, 2021

മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള 2020ലെ പുരസ്ക്കാരം നേടിയ എസ്.നിരഞ്ജന് മീഡിയ ഹബ്ബിൻ്റെ ആദരം മീഡിയ ഹബ്ബിൻ്റെ ചെയർമാൻ നിസാർ ആറ്റിങ്ങൽ, വൈസ് ചെയർമാൻ എ.കെ .നൗഷാദ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകി.

LATEST NEWS
പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം; ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ സർക്കാരിന് കൈമാറും

പെരിയാറിലെ മത്സ്യക്കുരുതിയിൽ കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുളള ഫിഷറീസ് റിപ്പോർട്ട്‌ ഇന്ന്...