മണനാക്ക് പി.എം.എ ഫൗണ്ടേഷൻ വിദ്യാരംഭം സംഘടിപ്പിച്ചു

Oct 15, 2021

മണനാക്ക് പി.എം.എ ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാരംഭം പരിപാടിയിൽ ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എസ് ഫിറോസ് ലാൽ കുട്ടികളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിച്ചു.

LATEST NEWS