ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ഡിസിഎ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

Oct 20, 2021

ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ.പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സായ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ (DCA) കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത SSLC. അപേക്ഷാഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും പോളിടെക്നിക്കിലെ തുടർവിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. അവസാന തീയതി 29/10/2011. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 29/10/2021.

ഫോൺ: 9495441971, 9895039453

LATEST NEWS
നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

നവകേരള സദസ്സ് നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ...