രാജൻ പിള്ള (81) നിര്യാതനായി

Oct 15, 2021

ചിറയിൻകീഴ്, വലിയ ഏല, ചന്ദ്രാ ഭവൻ (സ്രാമ്പയിൽ) രാജൻ പിള്ള (81) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സുഭദ്രാമ്മ, മക്കൾ: ഷീജ, കലാബിന്ദു, മരുമക്കൾ: അനിൽ.കെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ. സഞ്ചയനം: വ്യാഴo രാവിലെ 8:30 മണിക്ക്.

LATEST NEWS