അധ്യാപക ഒഴിവ്

Jan 6, 2024

മടവൂർ: മടവൂർ ഗവ. എൽ. പി. സ്കൂളിൽ അറബിക്കിന് ഒരു താൽകാലിക ഒഴിവുണ്ട്. അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫികറ്റുകൾ അവയുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ജനുവരി 8 ന് ഉച്ചക്ക് ഒന്നര മണിക്ക് അഭിമുഖത്തിനായി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

LATEST NEWS