വനിതാ വീട് എൻജിനീയേഴ്സ് അവാർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി ഹരിയ്ക്ക്

Dec 11, 2023

വനിതാ വീട് എൻജിനീയേഴ്സ് അവാർഡ് ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി ഹരി വി കെയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
സസ്‌റ്റൈനബിൾ ഓർ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജിസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയലസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലെ വനിതാ വീട് എഞ്ചിനീയർ അവാർഡിന് ആറ്റിങ്ങൽ ഹരിശ്രീ അസോസിയേറ്റ്സ് ഉടമ ഹരി അർഹനായി. രാംകോ സിമൻ്റ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ലെൻസ്‌ഫെഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ എറണാകുളം ക്രൗൺ പ്ലാസയിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ
മൊമെൻ്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണവും ചെയ്തു.

LATEST NEWS