ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ വിദ്യഭ്യാസ അവാർഡ് മന്ത്രി വി. എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Nov 17, 2023

കേരളത്തിലെ ആധാരമെഴുത്ത്, പകർപ്പെഴുത്ത്, സ്‌റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ വിദ്യഭ്യാസ അവാർഡ് അയ്യൻകാളിഭവനിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മേഘശ്രി ഐ എ എസ് അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു. കെ എസ് ഡി ഡബ്ലിയു യു – ആധാരമെഴുത്ത് സംഘടന, സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ.ബി. സത്യൻ, ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളായ കരകുളം ബാബു, എ.കെ മീര, കെ.ബാഹുലയൻ നായർ, ട്രഷറി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വി.സാജൻ, തിരുവല്ലം മധു, ക്ഷേമനിധി സെക്രട്ടറി പി.കെ സാജൻ കുമാർ, കെ.ബി ബീന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

LATEST NEWS