ദേശീയ പാതയോരത്ത് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതായി പരാതി

Jan 7, 2024

ആറ്റിങ്ങൽ: നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ദേശീയ പാതയോരത്ത് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നതായി പരാതി. രാമച്ചം വിള മേഘലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവിധയിടങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളിയത്. രാത്രിയുടെ മറവും ആൾ സഞ്ചാരമില്ലാത്തതും ഇത്തരക്കാർക്ക് സൗകര്യമാകുന്നു. അടുത്തിടെ റോഡ് നിർമ്മാണ കമ്പിനിയുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന ഡീസൽ ചോർത്തിയ സംഭവവും ഉണ്ടായി ഇത്തരം മേഖലകളിൽ പൊലീസ് രാത്രികാല പെട്രോളിംഗ് ഊർജിതമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു.

LATEST NEWS